KERKEN WEER OPEN

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ‘s avonds zijn weer mogelijk.

Uit een recent onderzoek van Actie Kerkbalans blijkt dat kerkgangers na twee jaar corona met name het samenkomen en vieren in de kerk het meeste missen. De bisschoppen zijn verheugd dat gelovigen nu weer meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen en de sacramenten te vieren.

Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen. Vooraf reserveren blijft verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering wordt nog dringend afgeraden.

Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ‘s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.

De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucharistisch pincet ook met de vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing – het gebruik van een eigen corporale – van kracht.

Zingen
Ook het samen zingen, onder meer in koren, wordt door kerkgangers zeer gemist blijkt uit het onderzoek van Actie Kerkbalans. Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de Rijksoverheid onder meer met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder

Locatieraad Bunnik
De Locatieraad is het lokale bestuur van de geloofsgemeenschap Bunnik, onderdeel van de R.K. Parochie Paus Johannes XXIII. De Locatieraad is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de locatie. Ze bestaat uit:

  • Voorzitter - vacant
  • John Meijer – secretaris / beheer (a.i.) Tel 030 – 656 38 15
  • Cor van Wiggen – penningmeester Tel 030 – 656 73 22.

Locatieraadpleging
In de locatieraadpleging komen de verschillende groepen binnen de locatie Bunnik (zoals de Locatieraad, Pastoraatsgroep, Liturgisch beraad, Diaconie, Sectie Beheer) en geïnteresseerde parochianen vier maal per jaar bij elkaar. De secties en groepen doen verslag van hun activiteiten en plannen en er is gelegenheid om over allerlei ontwikkelingen van gedachten te wisselen. De locatieraadpleging is een raadgevend platform. Iedere parochiaan is welkom in de vergadering, om een onderwerp aan de orde te stellen, om mee te discussiëren, of als toehoorder. In de Kerkberichten wordt aangegeven wanneer de Locatieraadpleging gehouden wordt.