In geval van overlijden kunt u contact opnemen met de begrafenisondernemer of u kunt de Pastoraatsgroep bellen, nummer 06-20381340.

Werkwijze 
Uitvaarten worden binnen onze parochie centraal aangemeld en uitgevoerd door de pastor van dienst of door zeer goed toegeruste parochianen. De uitvaartondernemer belt naar het aanmeld nummer om een uitvaart te melden. Dit is elke werkdag bereikbaar. In de avonden en de weekeinden worden vrijwilligers ingeschakeld om de telefoon aan te nemen. Gedurende zeven dagen per week is het daarmee mogelijk om een uitvaart te melden. Alle uitvaartondernemers zijn op de hoogte van het te bellen telefoonnummer. Na aanmelding wordt er nagegaan of de gewenste kerk beschikbaar is en wordt er contact opgenomen met de voorganger voor de betreffende uitvaart. Vervolgens worden datum en tijd overlegd met de uitvaartondernemer en de geloofsgemeenschap. Een contactpersoon in de geloofsgemeenschap draagt zorg voor de lokale zaken, zoals de koren, kosters, avondwake en begraafplaats. De voorganger voor de uitvaartdienst zoekt contact met de nabestaanden om in overleg een viering samen te stellen.

Uitvaartliturgie
Voor de uitvaartliturgie kunt u gebruik maken van de volgende downloads:
Lezingen bij een uitvaart
Liederen bij een uitvaart
Voorbeden bij een uitvaart
Gedichten bij een uitvaart

Fotografie
Speciale aandacht vragen we voor de folder "Foto’s bij een uitvaart"

 

Ziekenzegen en ziekenzalving, avondwake en uitvaart

Inleiding
Sterven is een ingrijpend gebeuren in het leven van mensen. Niet alleen voor de stervende, ook voor de directe omgeving en de geloofsgemeenschap waartoe iemand behoort. Afscheid nemen gaat met pijn en verdriet gepaard. Het pastoraal team en vrijwilligers willen graag nabij zijn aan ieder die daar behoefte aan heeft. Naast persoonlijke gesprekken zijn er ook rituelen die de zieke of stervende kracht kunnen geven. Als iemand gestorven is, is het van belang om op een waardige wijze afscheid te kunnen nemen. De parochie kent daar een aantal vormen voor.

Sacrament van de zieken
Als iemand ernstig ziek is, door ouderdom verzwakt is of voor een gevaarlijke operatie staat, kan hij of zij de ziekenzalving ontvangen. Het sacrament van de zieken is een sacrament van hoop. We mogen er kracht, troost, verlichting van verwachten. 'Bediend worden' wil niet per se zeggen dat men gaat sterven. Als de gelovige wel stervende is, kunnen we bidden om overgave en rust, in het vertrouwen dat God wacht in zijn vaderlijke en barmhartige liefde.

Om dit sacrament ten volle te kunnen beleven, is het goed om niet te wachten met het vragen naar een priester tot iemand stervende is. Het is het beste wanneer de zieke zelf om de ziekenzalving vraagt en dit tijdig doet. Naasten kunnen hierbij de zieke van dienst zijn door op die mogelijkheid te wijzen. Omdat de ziekenzalving een sacrament is, kan alleen een priester het toedienen.

Ziekenzegen
Naast het sacrament van de ziekenzalving kent de kerk de ziekenzegen. De ziekenzegen omvat gebed en handoplegging en kent nadrukkelijk geen zalving met de heilige ziekenolie. Omdat dit ritueel geen sacrament is, kunnen zowel pastoraal werkers als diakens voorgaan in dit ritueel.

Katholieke uitvaart
Een katholieke uitvaart is niet zomaar een afscheidsviering. Waar het in deze viering ook om gaat, is dat we de overledene toevertrouwen aan God. Door de verrijzenis van Christus heeft Hij de weg naar het eeuwig leven geopend. In die zin is een uitvaart een Paasviering; de overwinning op de dood. Zonder dat het de pijn van het gemis kan wegnemen, troosten we elkaar in het vertrouwen dat God, die in ons leven met ons mee is gegaan, ons ook door de dood heen zal vergezellen.

Diverse uitvaartvieringen
In onze parochies kennen we verschillende vormen van vieren rondom het afscheid. De gekozen vorm is afhankelijk van wensen, omstandigheden en mogelijkheden en wordt mede bepaald door beschikbaarheid van de voorgangers. Hieronder kunt u meer lezen over de diverse vieringen.

1 Woord- en Gebedsviering
Zowel leden van het pastoraal team als goed toegeruste vrijwilligers kunnen in deze viering voorgaan. Er wordt geen Communie uitgereikt. Wel word de overledene gezegend met wijwater en wordt er bewierookt. Dit is een goede vorm als u een kerkelijke viering wilt, maar niet zo vertrouwd meer bent met de kerk.

2 Woord- en Communieviering
In deze viering kunnen pastoraal werkers, diakens en goed toegeruste vrijwilligers voorgaan. Er wordt Communie uitgereikt. Ook is er zegening met wijwater en wordt er bewierookt. We vinden het van belang dat u deelt in de waarde die wij als geloofsgemeenschap hechten aan de communie.

3 Eucharistieviering
Deze vorm kan plaatsvinden wanneer de voorganger een priester is. Er wordt Communie uitgereikt. Er is zegening met wijwater en wordt er bewierookt. De beschikbaarheid van priesters is helaas beperkt. Ook wanneer u graag een eucharistieviering zou willen, kan het zijn dat er geen priester beschikbaar is. Een woord- en communieviering is dan een waardig alternatief.

NB: In alle gevallen zal na de kerkdienst, indien van toepassing, de voorganger de afsluiting op het plaatselijke kerkhof verzorgen.

4 Crematie
Wanneer er voor de crematie een kerkelijke viering is, gaat de voorganger niet mee naar het crematorium. Wanneer er een christelijk afscheid in het crematorium is, zal - indien mogelijk - een vrijwilliger voorgaan of eventueel een lid van het pastoraal team. In beide gevallen is het een viering van woord en gebed.

Voorgangers bij avondwake en uitvaart
Al enige jaren zijn er naast de pastores in onze geloofsgemeenschappen ook parochianen die voorgaan bij vieringen rond het afscheid. Zij zijn zorgvuldig toegerust voor deze taak en hebben van de pastoor een zending ontvangen om deze opdracht te vervullen. Zij gaan voor bij zowel avondwaken als bij uitvaarten.

Na de uitvaart
Na de uitvaart bidden we als geloofsgemeenschap in de weekeindvieringen nog enige tijd voor de overledene. U kunt zelf gebedsintenties voor uw dierbare bij het secretariaat opgeven. In het eerste jaar na het overlijden ontvangt u van de geloofsgemeenschap een uitnodiging voor de Allerzielenviering op 2 November. In deze viering herdenken we alle overledenen.
Voor de overledenen van het afgelopen jaar ontsteken we een kaars.
Mocht u na verloop van tijd nog behoefte hebben aan een pastoraal gesprek, dan kunt u ons dat laten weten via het secretariaat of via de pastoraatsgroep. In de parochie wordt op gezette tijden een ontmoetingsgroep voor rouwverwerking gestart. Hierover kunt u dan lezen in het parochieblad of op de website.

Praktische zaken bij overlijden
Wanneer u de begrafenisondernemer laat weten dat u hecht aan een kerkelijk afscheid, zal deze contact zoeken met het meldpunt in de parochie. Vrijwilligers van dit meldpunt lichten de voorganger en de lokale gemeenschap in. Samen bekijken zij of de gevraagde dag en het tijdstip haalbaar zijn. Als dit problemen geeft, koppelen zij dat terug naar de uitvaartondernemer. Het voorbereiden van een uitvaart kost tijd. Daarom vindt ze niet eerder plaats dan de vijfde dag (na de dag van de melding!).
De voorganger neemt contact op met de familie ter voorbereiding van de viering. We stellen de viering in onderling overleg samen.
Er is in de viering ook ruimte voor eigen bijdragen door de nabestaanden. Koren zorgen voor de muzikale ondersteuning van de uitvaartviering. Het is soms mogelijk om ook een muziekstuk op cd te draaien. Dit uiteraard in overleg met de voorganger. De afspraak hierbij is dat er, wanneer er een koor zingt, niet meer dan twee muziekstukken op cd gebruikt worden.

Voor het begraven op een het kerkhof is het nodig dat de overledene ingeschreven staat bij de geloofsgemeenschap Barbara Bunnik.

Wanneer u alvast uw wensen kenbaar wilt maken, raden wij u aan met een van de leden van het pastoraal team een afspraak hierover te maken. Zij kunnen u precies vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Contact
Het melden van een overlijden vindt plaats via de uitvaartondernemer. Voor aanvraag van ziekenzalving, ziekenzegen en voor crisispastoraat kunt u bellen naar: 06 12948874 parochie Heilige paus Johannes XXIII. Dit nummer is alleen voor noodgevallen!
Voor andere vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.