Kerkbalans, periodieke gift.

Tegenwoordig is het heel eenvoudig te regelen om de bijdrage voor de Kerkbalans geheel belastingvrij te schenken. Daarvoor is geen notaris nodig. Met een onderhandse overeenkomst kunt u de gehele bijdrage van de belasting aftrekken. Dit staat daarmee los van de drempelwaarde voor schenkingen aan goede doelen. Hierdoor ontstaat er voor u voordeel en we willen dat voordeel graag met u delen.

Afhankelijk van uw hoogste belastingtarief kan het voordeel oplopen tot 50 %. Ofwel, in dat geval kunt u de netto schenking tweemaal zo hoog maken zonder dat u daar zelf extra geld aan kwijt bent.

Hoe werkt het?

 1. U gaat een overeenkomst aan met de parochie, specifiek de locatie Bunnik. Dit doet u door het formulier in te vullen dat de Belastingdienst voor dit doel heeft opgesteld. Zie het document "Overeenkomst periodieke gift".
 2. In deze overeenkomst vermeldt u het bedrag aan dat u jaarlijks wilt schenken. Dit bedrag hoeft jaarlijks niet in één keer voldaan te worden, het mag ook in termijnen.
 3. De overeenkomst geldt voor 5 jaar, of naar keuze een langere tijd, of voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan tussentijds vervallen bij overlijden van de schenker of van bijvoorbeeld de partner. U moet dat op het formulier wel aangeven. Mocht u het overlijden van meerdere mensen aan willen merken om de uitkering te beëindigen, dan kan dat via een aanvullende overeenkomst tussen u en de ontvanger, of eventueel via de notaris. Zie hiervoor ook de toelichting bij het formulier.
 4. Vanwege de looptijd kunt u overwegen om de bijdrage alvast wat te indexeren.
 5. Het formulier beslaat twee pagina’s in tweevoud (een exemplaar voor u als schenker en een exemplaar voor de ontvanger) en een toelichting.
 6. Na invullen van de delen 1, 2, 3, 5 en eventueel 6, en ondertekenen, stuurt u beide exemplaren van het formulier op naar de penningmeester van de locatieraad Bunnik. Locatieraad Bunnik t.a.v. de penningmeester C.I.M. van Wiggen, Stationsweg 36 3981 AD Bunnik 7.
 7. Eén exemplaar ontvangt u ondertekend retour.
 8. U hoeft het formulier niet naar de Belastingdienst op te sturen. Bij de belastingopgave voor 2018 en volgende jaren kunt u het bedrag van uw belastbaar inkomen aftrekken.
 9. Hoe komt u aan dit formulier?
  1. Bij het secretariaat liggen exemplaren klaar, zover mogelijk al ingevuld.
  2. Downloaden van de site van de St. Barbara Bunnik. Ook dit is zover mogelijk al ingevuld.
  3. Downloaden van de site van de Belastingdienst. Het formulier heet ‘Periodieke gift in geld’.

Als u inmiddels uw bijdrage al overgemaakt heeft kunt u nog steeds voor dit jaar en de volgende jaren de overeenkomst aangaan. Als u (een deel van) het voordeel met ons wilt delen, kunt u een aanvullende bijdrage betalen. De gift hoeft immers niet in één keer overgemaakt te worden.

Meer informatie? Zie: belastingdienst/periodieke giften of bel of mail met de penningmeester: T (030) 6567322, E cor.vanwiggen[a]flynth.nl.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Geeft u geld aan een goed doel of een kerkelijke of maatschappelijke instelling? Of maakt u kosten voor zo’n instelling? Dan kunt u deze uitgaven onder bepaalde voorwaarden aftrekken. Dit geldt ook voor giften in natura. 
De Belastingdienst beschouwt de gezamenlijke Kerkgenootschappen in Nederland als één grote ANBI-instelling. Zowel de ANBI-instelling zelf, als particulieren en bedrijven die geld aan de instelling geven, genieten belastingvoordeel bij donaties, doordat:

1. de instelling over het ontvangen geld geen belasting hoeft te betalen;
2. de donateur zijn schenking kan aftrekken voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

​​ANBI publicatie Parochie Paus Johannes XXIII​​
A. Algemene gegevens​

​Naa​​m:​​​​​ ​ Parochie Paus Johannes XXIII​ ​Website:  
RSIN/Fiscaal nummer: 822298272 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: ​Loerikseweg 12 Telefoonnummer:
Postcode: ​3991 AD  
​Plaats: ​​HOUTEN​

 

De Parochie Paus Johannes XXIII is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie is een deel van het Aartsbisdom Utrecht. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie Paus Johannes XXIII.
 
​​​B. Samenstelling bestuur
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend 
naar Nederlands Recht. Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de RK Kerk in Nederland (link opnemen). 
Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en hoe zij met elkaar samenwerken.
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) en 6 bestuursleden, waaronder een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.
C. Doelstelling/visie
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.
 
​​D. Beleidsplan
Voor wat betreft het beleid van de Parochie Paus Johannes XXIII wordt verwezen naar het beleidsplan van het Aartsbisdom Utrecht, te vinden op http://aartsbisdom.nl.

E. Beloningsbeleid
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie  gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in de diocesane regelingen​.
 
​F. Verslag Activiteiten
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en onderhoud van het kerkgebouw.
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere plaatselijke activiteiten.

 Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website.
 
​G. Voorgenomen bestedingen​
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.
De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.​
 
Baten en Lasten parochie
​​ ​Jaarrekening 2019 ​​​Begroting 2019 Jaarrekening ​2018
Baten​​
​Bijdragen parochianen ​633969 ​615155 ​685608
​​​Opbrengst bezittingen en beleggingen​ ​327741 ​305030 ​326388
​Ontvangen colle​cten voor derden ​65490 ​66000 ​58943
​Overige bijdragen ​155787 ​130700 ​138704
​Incidentele baten ​381980 ​75000 ​53985
Totaal baten ​1564967 ​1191885 ​1263628
Lasten
​Pastorale beroepskrachten
​Overig personeel ​459000 ​475497 ​463007
​Kerkelijke gebouwen ​568170 ​​248710 ​316348
​Overige gebouwen ​42508 ​34375 ​56764
​Eredienst en pastoraal ​149997 ​122109 ​116575
​Beheer en administratie ​108913 ​67450 ​89425
​Verplichte en vrijwillige bijdragen ​207971 ​207910 ​172389
​​​​Rente lasten ​5620 ​5190 ​5586
​Incidentele lasten ​67864 ​10000
Totale lasten ​1610043 1171241 ​1220094
​Resultaat (baten - lasten) ​-45076 ​20644 43534
​Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

 Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van beloningen voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.