Wanneer een overledene wordt begraven worden grafrechten toegekend aan de nabestaanden. Het toekennen van grafrechten is de verantwoordelijkheid van het beheer van de begraafplaats (beheerder begraafplaats, administrateur van de begraafplaats, kerkadministratie (waarin de leden van de parochie zijn geregistreerd).
De begrafenisondernemer volgt een speciaal hiervoor opgestelde procedure om de toekenning van grafrechten op de juiste wijze tot stand te laten komen. Ondernemers die met enige regelmaat een begrafenis verzorgen in Bunnik zijn op de hoogte van deze procedure. Een begrafenisondernemer kan nimmer zelf bepalen of grafrechten toegekend zullen worden.

Tarieven m.i.v. 1 januari 2023

 

Eerste plaatsing  

(20 jaar) *

Tweede plaatsing  

(20 jaar) *

Eénpersoons     

(20 jaar) *

Verlenging

(10 jaar)

Graf volwassene

€  1.600,-- **

€  1.400,--

€  1.600,-- **

€    700,--

Graf kind

€     900,-- **

€     700,--

€     900,-- **

€    350,--

Urnenkast / Urnenveld     

€  1.500,-- **

€  1.400,--

€  1.500,-- **

€    700,--

         

Grafdelven + bekisting

€     825,--

€     825,--

€     825,--

 
         

*   Het aantal jaren grafrecht wordt bepaald vanaf de (laatste) plaatsing in het graf en geldt voor het gehele graf.
     De jaren van de voorgaande termijn die nog niet zijn verstreken, maar waarvoor door de nabestaanden wel is betaald,
     worden op het (standaard) tarief in mindering gebracht.

** Het tarief voor een eerste begraving is inclusief kosten i.v.m. uiteindelijke ruiming.

€                            Kosten begraafplaats / urnenkast / urnenveld (zie boven);

€                            Grafdelven en gebruik grafbekisting (incl. BTW);

€             325,--     Gebruik mortuarium;

€             200,--     Gebruik achterzijde kerk t.b.v. condoleren;

€               40,--     Gebruik van de keuken + koffieapparatuur etc;

€             450,--     Uitvaartdienst incl. begrafenis op kerkhof bij de St. Barbarakerk;

€             450,--     Uitvaartdienst gevolgd door crematie;

€               75,--     Korte dienst in crematorium in aansluiting op een uitvaartdienst;

€             375,--     Uitvaartdienst in crematorium zonder dienst in de kerk;

€                            …. x boekjes voor uitvaartdienst á € 1,50 * per stuk;

€                            …. x kopjes koffie á € 1,-- per stuk;

€             100,--     Energietoeslag bij uitvaartdienst in de kerk, oktober t/m maart;

 

*   Bij standaard kaft / geen kleur. Bij afwijking hiervan worden de kosten van de
     drukker eveneens in rekening gebracht.

 

Zie ook het Reglement "Rusten in gewijde aarde".

 

De belangrijkste onderdelen uit het volledige reglement zijn als volgt.

Verkort Reglement R.K. Begraafplaats St. Barbara

In dit Verkorte Reglement zijn de belangrijkste bepalingen opgenomen uit het Algemeen reglement begraafplaatsen van de R.K. Parochie Paus Johannes XXIII en in het bijzonder voor de R.K. Begraafplaats St. Barbara te Bunnik.

Het vestigen van het grafrecht (artikel 10)

 1. Een grafrecht wordt gevestigd door een schriftelijke bevestiging van het bestuur (overeenkomst

            tot het verkrijgen van grafrecht).

2.         Op de R.K. Begraafplaats St. Barbara kunnen begraven worden:

 • zij die als parochiaan staan ingeschreven bij de geloofsgemeenschap Bunnik van de

      R.K. Parochie Paus Johannes XXIII en zij die met een parochiaan gehuwd waren of die

      met een parochiaan duurzaam een huishouden vormden;

 • een eigen kind van leden van de genoemde geloofsgemeenschap Bunnik, dat vanwege een handicap niet in Bunnik woonachtig kan zijn;
 • Oud-parochianen die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voorheen

      tot de geloofsgemeenschap Bunnik van de parochie behoorden;

 • Zij die niet (meer) in Bunnik woonachtig zijn en waarvoor door de familie om bijzetting in een bestaand eigen graf wordt gevraagd. De overledene voor wie bijzetting wordt gevraagd moet dan wel in een directe familierelatie staan tot degenen van wie het stoffelijk overschot zich in dat graf bevindt / bevinden.
 1. Het bestuur kan van lid 2 in uitzonderlijke gevallen afwijken en toestaan dat anderen op de

            begraafplaats worden begraven.

Overdracht grafrecht (artikel 16)
 1. Een grafrecht kan worden overgedragen door overlegging aan het bestuur van een door de

            rechthebbende en de betrokken rechtsopvolger getekend bewijs van overdracht, met vermelding

            van de personalia en het adres van de rechtsopvolger.

 1. Overdracht aan een ander dan de echtgenoot, een bloed- of aanverwant tot en met de vierde

            graad of een, pleeg- of stiefkind van de rechthebbende of gebruiker is slechts mogelijk, indien

            daarvoor gewichtige redenen bestaan naar het oordeel van het bestuur.

 1. Een rechthebbende kan afstand doen van grafrechten, zonder aanspraak te kunnen maken op

            enige vergoeding. Afstand dient schriftelijk te geschieden.

Einde van de grafrechten (artikel 24)

De grafrechten vervallen:

a.         door het verlopen van de gestelde termijn;

 1. indien de tarieven overeenkomstig artikel 44 van het reglement niet binnen één jaar na het

            vestigen of het verlengen van het grafrecht zijn betaald;

 1. indien een terreingedeelte, waarin zich de (urnen-)graven bevinden, aan de bestemming van

begraafplaats wordt onttrokken of wanneer de begraafplaats niet meer als zodanig wordt geëxploiteerd;

 1. indien de aankondiging van het aflopen van de termijn van het grafrecht bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats aangeplakt is geweest en de rechthebbende gedurende die periode niet heeft gereageerd;
 2. indien de rechthebbende het onderhoud van grafteken of beplanting verwaarloost en na

sommatie weigert te doen herstellen of de herstelkosten te voldoen;

 1. indien de rechthebbende of een gebruiker bij onderhandse verklaring afstand doet van een verkregen grafrecht. Wanneer nog geen gebruik werd gemaakt van het recht tot begraven

            kan een evenredige terugbetaling plaatsvinden.

Voorschriften voor het toelaten van Graftekens en grafbeplantingen (Bijlage / artikel 3)

Het bestuur kan uitsluitend aan rechthebbenden en gebruikers vergunning verlenen om graftekens en/of beplantingen op eigen graven te doen aanbrengen.

Graftekens mogen uitsluitend worden aangebracht onder de voorwaarden dat:

a.      de afmetingen maximaal zijn bij een:

Eigen Grafruimte   het liggend gedeelte breed 90 cm en lang 190 cm, met een minimale dikte van 12 cm, ondersteund door banden met een minimale afmeting van10 x 6 cm; het staande gedeelte breed en hoog 90 cm met een minimale dikte van 12 cm, ondersteund door een voetstuk met een afmeting van 15 x 8 cm en dubbel verankerd met RVS (doorsnede 10 mm).

Algemeen Graf  als Eigen Grafruimte, evenwel lang 90 cm.

Kindergraf     als Eigen Grafruimte, evenwel lang 125 cm, breed en hoog 65 cm.

Urnenveld      de afdekplaat dient precies 40 cm lang en 40 cm breed te zijn met een dikte  van 3 cm.

Columbarium    als grafteken dient van de aldaar aanwezige dekplaat gebruik te worden gemaakt.

b.   een deugdelijke fundering bij graven wordt aangebracht, rustend op vier stiepen van 175 cm lang;

c.   geen verf wordt gebruikt, anders dan voor letters of daarmee gelijk te stellen tekens.

Inscripties of teksten op graftekens mogen niet storend of grievend zijn (Bijlage / artikel 5)

Graftekens die naar het oordeel van het bestuur niet in overeenstemming zijn met deze voorschriften,

worden door het bestuur geweigerd en kunnen na aangebracht te zijn door het Bestuur op kosten van

de rechthebbende of gebruiker worden verwijderd.

Overige relevante bepalingen

Het is niet mogelijk een bepaalde grafruimte op de begraafplaats vooraf te reserveren (artikel 11).

Bijzetting van asbussen of urnen in een eigen graf is niet toegestaan. Asbussen kunnen op de begraafplaats uitsluitend bewaard worden door bijzetting in een eigen urnengraf in het columbarium of in het urnenveld (artikel 34).

Het gebruiksrecht van een graf heeft op R.K. Begraafplaats St. Barbara na elke bijzetting een duur van 20 jaar en kan daarna telkens met een periode van 10 jaar worden verlengd (artikel 19).

Beplanting mag alleen op een graf worden geplaatst, maar mag echter niet uit houtige gewassen bestaan (heesters, bomen). Beplanting op een urnenveld is niet toegestaan (Bijlage / artikel 3).

De rechthebbende is verplicht een geplaatst grafmonument te onderhouden / verzorgen. Onder behoorlijk onderhoud wordt mede verstaan het doen herstellen, vernieuwen of waterpas stellen van het grafmonument. Indien dit naar de mening van het Bestuur niet op een behoorlijke manier gebeurt, kan dit o.b.v. het in het reglement gestelde voorwaarden leiden tot het vervallen van de grafrechten (artikel 39).

De rechthebbende is verplicht de grafbeplanting te onderhouden / verzorgen. Indien dit naar de mening van het Bestuur niet op een behoorlijke manier gebeurt, of het houtige gewassen betreft, dan heeft het Bestuur het recht de beplanting op kosten van de rechthebbende te laten verwijderen (artikel 39).

De rechthebbende is verplicht er zorg voor te dragen dat zijn adres te allen tijde bij het Bestuur bekend is (artikel 14).

Het bestuur is niet aansprakelijk voor vermissing / schade aan het grafmonument en alles dat er zich op of aan bevindt (artikel 38).

 

Bijzondere situaties.

Uit het reglement (‘Rusten in gewijde aarde’):

Artikel 9 

1. Een grafrecht wordt gevestigd door een schriftelijke overeenkomst met het bestuur, genaamd grafakte.

2. Op de begraafplaats kunnen begraven worden:

 • zij die als parochiaan staan ingeschreven bij de desbetreffende locatie van de parochie en zij die met een parochiaan gehuwd waren of die met een parochiaan duurzaam een huishouden vormden;
 • oud-parochianen die in een instelling voor gezondheidszorg verblijven en die voorheen tot de desbetreffende locatie van de parochie behoorden;
 • een eigen kind, van hen die als parochiaan bij de desbetreffende locatie staan ingeschreven, dat vanwege een handicap niet in de betreffende locatie woonachtig kan zijn en waarvoor bestuurlijke goedkeuring is gegeven;
 • zij die niet (meer) in het gebied van de betreffende locatie woonachtig zijn en waarvoor door de familie om bijzetting in een bestaand particulier graf bij de desbetreffende locatie wordt gevraagd, onder de voorwaarde dat de overledene een familierelatie heeft in de 1e graad met het (de) reeds ter aarde bestelde stoffelijke overschot(ten).

3. Het bestuur kan van lid 2., in uitzonderlijke gevallen, afwijken en toestaan dat anderen op de begraafplaats worden begraven.

Criteria om buiten de onder 2. gestelde regels toegelaten te kunnen worden tot de begraafplaats Bunnik:

 • Het moet duidelijk zijn dat er een (oude) band met Bunnik en parochie is.
 • Deze band moet aantoonbaar blijken uit een eerdere betrokkenheid als parochiaan (ingeschreven zijn geweest, bijdragen aan Kerkbalans, actief zijn geweest, bijv. als vrijwilliger).
 • De band moet ook d.m.v. (hernieuwde) inschrijving en bijdrage Kerkbalans aantoonbaar zijn. Ook actief zijn als vrijwilliger kan de band zichtbaar maken.

Om op basis van deze criteria toegelaten te worden moet tevoren toestemming gevraagd en verleend zijn. Toestemming wordt verleend door de locatieraad.